Greve Lyskopi´s forretningsbetingelser
Anvendelse af salgs- og leveringsbetingelserne:
Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse, såfremt ikke andet er aftalt Greve Lyskopi og køber/bestiller imellem.

A. Tilbud, pris og betaling:
Afgivne tilbud, der altid skal være skriftlige, er gældende i 14 dage regnet fra afgivelse af tilbuddet, med mindre andet fremgår af
tilbud/aftale. Alle priser er ekskl. moms, miljøbidrag (0,92 %), administrationsbidrag og levering. Ved ordrer under 500 kr.
pålægges administrationsomkostning på 65 kr. pr. faktura.
Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i
øvrige omkostninger, er Greve Lyskopi berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.
Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Greve Lyskopi berettiget til at kræve betaling for:
Ekstra arbejde, som følge af at det grundmateriale, bestilleren har givet Greve Lyskopi, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet
eller mangelfuldt. Ekstra arbejde, som følge af at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at
arbejdet er påbegyndt. Ekstra arbejde, som følge af at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbudet. Overarbejde og
andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse. Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse
af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj, efter levering har fundet sted. Ekstra arbejde som følge af, at aftalen
ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold.
Ved CMYK print kan forekomme farveafvigelser på +/- 5%. Variationer i størrelser kan forekomme. Fra +/- 2mm til 2%
Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske 8 dage netto efter fakturadato.
Der påløber rente fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned. Rykkergebyr 100 kr.
På Greve Lyskopi´s anmodning er køberen til enhver tid forpligtet til at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes
anmodningen efter aftalens indgåelse, er Greve Lyskopi forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.
Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er Greve Lyskopi berettiget til delvis fakturering.

B. Annullering af ordre:
Hvor der efter købers ønske træffes aftale om annullering af en afgivet ordre, forbeholder vi os ret til at fakturere alle afholdte og
disponerede omkostninger vedr. ordren. Greve Lyskopi kan annullere en tidligere bekræftet ordre, såfremt køber har et uafklaret
økonomisk mellemværende med Greve Lyskopi.

C. Forsendelse:
Forsendelsesmåden vælges af os efter bedste skøn, såfremt kunden ikke udtrykkeligt foreskriver andet. Mindre forsendelser
ekspederes efter Post Danmark gældende pakkepost takster. Ved ekspres- og flyforsendelser, eller hvis køber ønsker en
forsendelsesmåde, der afviger fra vor normale forsendelsesmåde, forbeholder vi os ret til at debitere køber den fulde
fragtomkostning.

D. Leveringsbetingelser:
Opgivne leveringsbetingelser er fastsat efter vort bedste skøn, men er uden forbindende for os, og forsinkelser berettiger ikke til
andre misligholdelsesbeføjelser end at hæve købet, og dette kun såfremt forsinkelsen er væsentlig.
Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer Greve Lyskopi leveringstidspunktet.
Leveringsstedet er Greve Lyskopi´s forretningslokale. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for købers regning,
med mindre Greve Lyskopi har påtaget sig at levere varen til køber. Er det tilfældet sker forsendelsen på køberens regning og
risiko, og levering anses for sket, når vare er overgivet til selvstændig fragtfører.
Leveringstiden er under forbehold for strejke, lockout, driftsforstyrrelser, forsinkelser fra vore leverandører samt andre
omstændigheder, der ikke kan tilskrives os.
For at undgå fordyrende fragtomkostninger, kan leveringen af visse varer ske direkte fra vore underleverandører. Såfremt
ordren indeholder specialleverancer eller hjælpemidler - som er nødvendige for ordrens færdiggørelse - er evt.
fragtomkostninger ekskl. i tilbuddet / prisoverslaget. Ved levering af vare m.m. forudsættes det at leveringen kan ske på normalt
anliggende sted nødvendig for leveringen. Således at der ikke kræves ekstraarbejde i forbindelse med leveringen.
Ekstraarbejde i forbindelse med montering af skilte og banner m.m., bl.a. planering af jord, opgravning af trærødder, større sten,
hegn, stilladser, byggeaffald m.m. betales af kunden i henhold til medgået tidsforbrug. Greve Lyskopi sørger så vidt muligt for at
orientere kunden om gennemførelse af ekstraarbejder.

E. Mangler:
Greve Lyskopi har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk.
Mindre afvigelser fra godkendte prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at
modtage det bestilte.
Greve Lyskopi har ret til mer- eller mindre levering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er
fremstillet specielt til ordren af andre end Greve Lyskopi, har Greve Lyskopi ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over
10% af aftalt oplag, dog højest svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelse.
Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren forpligtet til straks at reklamere herover. Undlades reklamation eller
reklamerer bestilleren ikke inden 8 dage fra levering har fundet sted, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende.
Greve Lyskopi er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.
Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter Greve Lyskopi ikke for fejl eller mangler, der kan
henføres dertil.
Greve Lyskopi giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder.
Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.

F. Reklamation / annullering:
Køber skal kontrollere varen straks ved modtagelsen, og eventuel reklamation skal finde sted senest 8 dage fra modtagelse af
varen. Medmindre andet er aftalt skal defekte varer, hvorover der reklameres, omgående returneres til Greve Lyskopi og i
samme stand, som de blev modtaget.
Reklamation berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for den leverede vare.
Greve Lyskopi vil ikke kunne afkræves erstatninger m.v., der overstiger varens værdi. I forbindelse hermed skal det udtrykkeligt
bemærkes, at Greve Lyskopi ikke hæfter for driftstab eller andre indirekte tab, der måtte skyldes udeblivende, forsinkede,
mangelfulde eller andre ufuldstændige leverancer.

G. Ejendomsret:
Ejendomsretten over salgsgenstanden forbliver hos Greve Lyskopi, indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er
fuldt indbetalt.
Hvad vi har tilvejebragt til brug for leverancen, såsom forarbejder, reproduktions- og trykmedia bl.a. film, værktøj som f.eks.
stanse-, prægeværktøj og lignende samt de hos os elektronisk lagrede materialer (logos, designs, tekster. billedmotiver m.v.) er
Greve Lyskopi´s ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder uanset om det tilvejebragte
måtte være særskilt faktureret.

H. Ansvar:
H.1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har Greve Lyskopi intet ansvar, hvor forsinkelsen eller
manglen skyldes:
Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.
I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art. I øvrigt enhver omstændighed som Greve Lyskopi ikke er herre over, såsom brand,
vandskader, naturkata-strofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærind-kaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering,
beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på
drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.
H.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. H.1. omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til
underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. H.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens
ophør.
H.3. Greve Lyskopi hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af
bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. H.4., i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.
H.4. Greve Lyskopi har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af
skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr,
derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Greve Lyskopi sig ansvar over
for tredjemand i anledning af bestillernes manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder
bestilleren Greve Lyskopi skadesløs for et sådant ansvar.
H.5. Greve Lyskopi har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.lign., som ikke er
Greve Lyskopi´s, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på
opbevaring, herunder på opbevaring af arbejde Greve Lyskopi har udført.

I. Underleverandør:
Greve Lyskopi er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

J. Købeloven:
Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i
aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske
domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.